ویزای رجینال و موقت

0
(0)

برای دریافت این ویزا باید از یکی از مناطق کم جمعیت و رجینال استرالیا اسپانسر دریافت کنید ، با دریافت این اسپانسرشیپ 10 امتیاز به شما تعلق میگیرد. این ویزا برای 4 سال معتبر است و صاحب آن پس از دوسال زندگی و کار  در محلی که از آن اسپانسر گرفته شده می تواند از داخل استرالیا جهت دریافت اقامت دائم اقدام نماید.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.