ویزای توریستی استرالیا

0
(0)

ویزای توریستی استرالیا به صورت موقت است و بواسطه این ویزا شما می توانید به عنوان یک بازدید کننده یا جهت کسب و کار و اقامت کوتاه تا 3، 6 یا 12 ماه به استرالیا آمده و از آن دیدن کنید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Visitor Visa

This visa lets you visit Australia as a visitor or for business for a temporary stay for up to three, six or 12 months.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.