ویزای استرالیا از طریق حمایت کارفرما

0
(0)

ویزای اقامت استرالیا از طریق حمایت کارفرما به صورت اقامت دائم است و به افراد دارای تخصص اجازه می دهد تحت یکی از صورتهای زیر در استرالیا مشغول به کار شوند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Temporary work & Employer Sponsored

This visa lets a skilled worker travel to Australia to work in their nominated occupation for their approved sponsor for up to four years.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.