اقامت دائم

0
(0)

دریافت این ویزا معادل دریافت اقامت دائم استرالیا می باشد.با دریافت این ویزا شما از حق زندگی ، کار ، تحصیل  و خدمات درمانی و اجتماعی در استرالیا برخودارمی شوید.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.