اقامت دائم با اسپانسرایالتی

0
(0)

برای دریافت این ویزا باید از یکی از ایالتهای استرالیا اسپانسر دریافت کنید ، با دریافت این اسپانسرشیپ 5 امتیاز به شما تعلق میگیرد.این ویزا کاملا مشابه با ویزای 189 می باشد فقط با این تفاوت که متعهد می شوید که 2 سال اول را در ایالتی که از آن اسپانسر گرفته اید زندگی کنید.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.