اقامت استرالیا برای فرزندان

0
(0)

ویزای اقامت استرالیا برای فرزندانی است که خارج از استرالیا میباشند و به آنها اجازه می دهد به استرالیا آمده و با والدین خود زندگی کنند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Children Permanent Stay

This visa allows a child who is outside Australia to come to Australia to live with their parents.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.