اقامت استرالیا از طریق همسر

0
(0)

اقامت استرالیا برای همسر یا شریک زندگی یک شهروند استرالیا، مقیم دائم استرالیا یا شهروند نیوزیلند واجد شرایط اجازه میدهد در استرالیا زندگی کنند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Partner Permanent Stay

This visa allows the spouse or de facto partner of an Australian citizen, permanent resident or eligible New Zealand citizen to live in Australia.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.