اقامت از طریق مهارت شغلی

0
(0)

اقامت استرالیا از طریق مهارت شغلی برای افراد دارای تخصصی است که امتیاز لازم را کسب کرده و از حمایت کارفرما یا اعضاء خانواده یا ایالت ها/مناطق استرالیا استفاده نکرده اند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Skilled Migration

This visa is for points-tested skilled workers who are not sponsored by an employer or family member or nominated by a state or territory government. It allows you to live and work in Australia as a permanent resident.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.