اخذ اقامت استرالیا از طریق ملکه رویا پارس

0
(0)

مشاوره و اجرای درخواست متقاضیان توسط وکیل رسمی اداره مهاجرت در خصوص اخذ ویزاهای اقامت دائم و موقت استرالیا و نیوزیلند مطابق با آخرین تغییرات قوانین مهاجرتی

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Malakeh Roya Agency

Providing immigration advice regarding preparing theapplications for permanent and temporary Australian and New Zealand visas for revered applicants by registered Australian migration agent with respect to the latest applied immigration laws and regulations

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.